500 രൂപ കൊണ്ട് 35 ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാം! Secret Formula for Stock Market Success –? എന്റെ algo trading service ഫ്രീ ആയി join ചെയ്യാൻ ഈ workshopൽ പങ്കെടുക്കൂ –

In this video, I talk about how anyone can win in stock market. I talk about the magic formula of LONG TERM, DIVERSIFIED, SIP and PASSIVE investment method. I also introduce to you a new product smallcase through which you can achieve this. Watch the malayalam financial video to understand the magic of long term stock market investment.

#athishaktham #stockmarket #investment

Check out smallcase here –
Open Free Demat Trading Account With Upstox –
Open Demat & Trading Account with Zerodha –

Please like, share, support and subscribe at 🙂

WhatsApp – +91-98471 81078

Instagram – sharique.samsudheen

Like and follow on Facebook at

For Business Enquiries – sharique.samsudheen@gmail.com

Related Posts

50 thoughts on “500 രൂപ കൊണ്ട് 35 ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാം! Secret Formula for Stock Market Success –”

  1. ഒരു ഡൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത് നമ്മൾ gain ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വിപണിയിൽ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ deduct ആവുമോ. എനിക്ക് ഇതെപ്പറ്റി അറിയില്ല പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട്‌

  2. ഈ പണികളെല്ലാം നിന്ടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കോടടെയ്. അവരും പത്തു ചക്രങ്ങളെ ഒണ്ടാക്കട്ടു. അല്ലടെയ് പയ്യാ. ഇതിനൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടേ? ആസനത്തിൽ രണ്ടു ബാറും വച്ച് വന്നാ പിടിച്ചില്ലേല് അതല്ലേ ലാഭം?

  3. Bro, I went through the reviews of small case. It doesn’t seem like people are happy investing through it. Could you kindly check and let us know your thoughts about it. People are like they are manipulating the actual values in the market. I am unsure if i should start my SIP in small case or not.

  4. Enik stock market cheyyan interest und. But enik ithine kurich knowledge kuravaanu. Sir nu weekly oru 3 online class provide cheyyo athu ellavarkum valare athikam intetesting ayirikum.

Comments are closed.